ตัวชี้วัดคุณภาพพ่น:

ขนาดหยด 1 ระดับเสียงต่ำคง ต่ำ และสูง

2 สเปรย์ปริมาณ

3 พ่นสีและช่วง

พ่นงานคุณภาพ อนึ่งที่เกี่ยวข้อง กับเครื่อง แต่ยัง มีการใช้เทคโนโลยี (หรือที่เรียกว่าเทคนิคประยุกต์)