CNC เครื่องโฮสต์

โฮสต์ที่เป็นเรื่องของเครื่องมือเครื่อง CNC ร่างกาย คอลัมน์ แกน และกลไกป้อนกระดาษของเครื่องมือเครื่องจักรกล เขาจะใช้ในการทำเครื่องจักรกลชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่หลากหลาย