หน่วยงานจัดหา

ส่วนความปลอดภัยภายในส่วนการจัดหาพลังงาน วัสดุส่วน เครือข่าย เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน การจัดการอุปกรณ์ การ ศึกษาแรงงาน บริการทั่วไป บุคลากรสาขา สาขาการเงินและสำนักงานสำนักงาน บุคคลทำงาน และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ